Ondersteuning door CTB

Mensen met ademhalingsproblemen die voortkomen uit een verminderde werking van de ademhalingsfunctie worden verwezen naar een Centrum voor Thuisbeademing. Daar worden zij voorgelicht, onderzocht en indien noodzakelijk ingesteld op die beademingsvorm die voor hen het meest geschikt is. Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat dit alleen gebeurt indien de wens tot beademing aanwezig is. Opname vindt plaats in het ziekenhuis waar men naar verwezen is of waar men verblijft. Tijdens de opname worden de beademde en zijn/haar familie vertrouwd gemaakt met de beademingsapparatuur en de verzorging die beademing met zich meebrengt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de persoon die beademd wordt zich zoveel mogelijk zonder hulp kan redden. Als dit door de ernst van de handicap fysiek gezien niet mogelijk is, wordt gestreefd naar verbale zelfredzaamheid opdat de beademde goed aan kan geven welke hulp hij of zij nodig heeft.

Thuis (of in de instelling) dient de gehele zorg rondom de beademing op orde te zijn. Zo moet elk beademingsapparaat voorzien zijn van een alarmeringssysteem waarmee iemand gewaarschuwd kan worden én de beademde moet zelf kunnen alarmeren.

De persoon die beademd wordt, blijft onder controle van een Centrum voor Thuisbeademing en kan zonodig gebruik maken van de expertise die een Centrum voor Thuisbeademing biedt. Er is in ieder geval 24 uur iemand bereikbaar voor overleg en advies.

Als iemand die van chronische beademing gebruik maakt in een zorginstelling woont/verblijft, bieden de Centra voor Thuisbeademing de volgende ondersteuning:

  • overleg over maatregelen die mogelijk getroffen moeten worden om beademing in de zorginstelling mogelijk te maken;
  • overleg over de wijze waarop alarmering van bewoner en/of beademingsapparaat ter plaatse geregeld moet worden;
  • instructie en training van personeel met betrekking tot alle handelingen die voortvloeien uit beademing;
  • dag en nacht bereikbaarheid voor overleg: zowel medisch, verpleegkundig als technisch;
  • op locatie controle op de instelling van het beademingsapparaat;
  • het verzenden van verpleegmaterialen die voortvloeien uit beademing;
  • onderhoud van apparatuur;
  • verpleegkundig bezoek indien nodig of gewenst;
  • storingsdienst voor alle apparatuur (24 uur);
  • (beperkte) ondersteuning en advies in geval van vakantiereizen.

Ziektekostenverzekeraars vergoeden een vast bedrag per jaar voor de diensten van een Centrum voor Thuisbeademing.

Voor bovenstaande ondersteuning worden in de regel dan ook geen kosten in rekening gebracht[1]. De kosten worden in principe gefinancierd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Een cliënt is wel altijd een inkomensgerelateerde eigen bijdrage verschuldigd. Stroomkosten worden niet vergoed.

Beademingsapparatuur blijft eigendom van het Centrum voor Thuisbeademing, beademden krijgen deze apparatuur in bruikleen. Tenslotte dient vermeld te worden dat de Centra voor Thuisbeademing verantwoordelijk zijn voor de bij een cliënt ingestelde beademing. Wijzigingen in beademingsvoorwaarden zijn dus voorbehouden aan de Centra voor Thuisbeademing.

 

——————————————————————————–

[1] Er kan sprake zijn van berekening van kosten voor de scholing door de Centra voor Thuisbeademing.