Wat is de VSCA

De Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) is een gecompileerde organisatie van patiëntenvertegenwoordigers en verschillende hulpverleners die bij de zorg voor chronische beademden betrokken zijn. De VSCA is een projectorganisatie die niet beschikt over structurele inkomsten. Naast de contributieopbrengsten is de VSCA afhankelijk van subsidiegelden. De activiteiten die momenteel verricht worden zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Johanna Kinderfonds, Bio Kinderrevalidatie, Vivsol Nederland, Mediq Tefa en Endamed.

De VSCA heeft haar missie als volgt geformuleerd:

De structurele verbetering van de zorg voor mensen die chronisch (intermitterend) gebruik maken van ademhalingsondersteuning in Nederland en daarbuiten, mede vanuit het perspectief van de zorgvrager. Bij deze verbetering van de zorg is ook de directe omgeving van de zorgvrager betrokken (mantelzorg).

Bij deze missie geeft de VSCA aan dat het recht op optimale zorg, autonomie van de zorgvrager, volledige informatie en solidariteit uitgangspunten zijn voor haar beleid.

De VSCA is erkend door het ministerie van VWS als adviesorgaan.

Leden

In de VSCA werken patiëntenorganisaties en hulpverleners samen. De vier Centra voor Thuisbeademing van de academische ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonvormen, verpleeghuizen, patiëntenverenigingen en een aantal individuele beroepsbeoefenaren maken deel uit van het ledenbestand van de VSCA. Deskundigheid uit het veld worden bij de VSCA betrokken. Het gaat hierbij zowel om deelname aan het VSCA-bestuur voor de ontwikkeling van het beleid als om de uitwerking van veelal projectmatige activiteiten in werkgroepen en commissies.

Voor wie is de VSCA

De VSCA fungeert als centraal aanspreekpunt, vraagbaak en informatieverschaffer voor chronisch beademden, mantelzorgers, hulpverleners, verzekeraars en beleidsmakers. Dus voor iedereen die vanuit welke invalshoek dan ook te maken heeft met chronische ademhalingsondersteuning.

Wat doet de VSCA

  • Het vormen van een overlegstructuur en platform ten behoeve van kwaliteit van zorgverlening voor mensen die gebruik maken van ademhalingsondersteuning.
  • De VSCA geeft uitvoer aan haar missie middels werkgroepen (die ondersteund worden door een bureaumedewerker) waarin diverse deskundigen participeren.