De VSCA is een Vereniging met leden uit diverse organisaties samen met patiënten- vertegenwoordigers, die actief zijn in de zorg voor beademing. De VSCA wordt in haar rol als belangenbehartigend, coördinerend, initiërend en uitvoerend orgaan erkend door VWS, het Zorginstituut, de NZA en de partijen in het veld.

Jaarlijks vindt in mei of juni een Algemene Ledenvergadering plaats.  Hier worden beleid en begroting bepaald, daarnaast wordt deze bijeenkomst ook gebruikt voor het inhoudelijk uitwisselen van ontwikkelingen en tendensen.

De VSCA is een netwerk, waarin kennis en deskundigheid wordt uitgewisseld en veel aandacht is voor het belang van goede veilige zorg door de hele zorgketen heen. Aandacht voor het gezamenlijk belang van patiënten en zorgverleners in goede wetgeving en financiering van de (beademings)zorg. De VSCA heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de Veldnorm 1.0 en de Veldnorm voor Kinderen, waarin gezamenlijk met het veld richtlijnen zijn ontwikkeld voor een veilige toepassing van Chronische Beademing. In de jaren 2018 tot 2020 wordt wederom gezamenlijk met het veld de Veldnorm 1.0 doorontwikkeld naar een Kwaliteitsstandaard voor opname in de database Kwaliteitsstandaarden.

Leden zijn onder meer:

  • Revalidatiecentra waar Chronische Beademing plaatsvindt.
  • Woon- en Verblijfinstellingen waar bewoners verblijven met Chronische Beademing.
  • De vier Centra voor Thuisbeademing (onderdelen van de Academische ziekenhuizen Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht).
  • Kinderhospices waar kinderen met Chronische Beademing  wonen, logeren of in dagopvang verblijven.
  • Zorgorganisaties voor thuiszorg aan mensen met Chronische Beademing.
  • Aanbieders van ADL-Assistentie, zoals Fokus.
  • Spierziekten Nederland.
  • Enkele individuele gebruikers van Chronische Beademing.

De werkgroep Woon- en Verblijfinstellingen komt een tot twee keer per jaar bijeen voor onderling contact en het gezamenlijk uitwisselen en oplossen van knelpunten.

De VSCA is voor het grootste deel afhankelijk van contributies. De adressen van leden- instellingen worden gepubliceerd op deze website, zij hebben toegang tot het besloten forum.

Ledencontributie wordt vastgesteld door de ALV en bedraagt in 2018 op jaarbasis:

Instellingen (woonvormen, verpleeghuizen etc.)                €  1025,-                  (instellingslidmaatschap)

(Academische) ziekenhuizen                                                   € 1985,-                 (instellingslidmaatschap)

Individuele leden                                                                       €   52,50                 (individueel lidmaatschap)

Via het secretariaat kunt u zich aanmelden als lid.

Aanmeldformulier Lidmaatschap VSCA 2021

Ook kunt u statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging opvragen bij het secretariaat.