WLZ aangenomen in de Tweede Kamer, veel vragen over veranderende regelgeving

De Wet Langdurige Zorg moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer, maar het lijkt er op dat hij per 1 januari 2015 ingaat. Staatssecretaris van Rijn geeft in een brief aan de Tweede Kamer van 9 september aan, dat er een brief gestuurd gaat worden naar onder meer de groep mensen met thuisbeademing, die een ´extramurale AWBZ-indicatie hebben en een WLZ-profiel’. Dit zullen meestal mensen zijn die thuis wonen en veel zorg nodig hebben, die uitgedrukt wordt in functies en klassen en niet in een hoog zzp. In deze brief wordt hun overgangsrecht in de komende tijd tot 1-1-2016 beschreven.

De verwachting is dat deze brief uiterlijk half oktober uitgaat. Intussen merken we dat veel thuisbeademingscliënten al problemen voorzien. U kunt ze hier melden, zodat wij ze onder de aandacht van het Ministerie van VWS kunnen brengen. We reageren in elk geval op uw mail.

Rapport:‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’

Maandag 22 september is het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ overhandigd aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Het rapport is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland (KKN).

In 2015 start de Herziening Langdurige Zorg (HLZ) waarbij de zorg die nu nog uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt bekostigd, overgaat naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet. Dit is het moment om (ernstig) zieke kinderen de absoluut centrale positie te geven waar zij recht op hebben. Het rapport beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. Hiertoe wordt in het rapport het ‘Medische Kindzorgsysteem’ geïntroduceerd en uiteengezet. Concrete handvatten voor de inrichting van deze zorg worden aangereikt en ook voorwaarden met betrekking tot bekostiging worden gesteld.

Het rapport richt zich op de periode vanaf 1 januari 2016 en partijen hebben de ambitie om het Medische Kindzorgsysteem op die datum volledig te hebben uitgewerkt en te hebben geïmplementeerd. Het rapport vormt dan ook het vertrekpunt voor de implementatiefase.

Klik hier voor het rapport.