Maximum persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan verhoogd worden met terugwerkende kracht.

Nog een mooi bericht voor de mensen met een PAB met zeer zware zorg.

“Artikel 5.15a artikel regelt de mogelijkheid tot verhoging van het pgb voor persoonlijke assistentie. Dit persoonlijk assistentie budget (PAB) is bedoeld voor mensen die volledig regie hebben over het eigen leven, maar een zeer zware lichamelijke beperking hebben en die vanuit medisch oogpunt zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen. Het zorgkantoor kan het persoonsgebonden budget (pgb) van de verzekerde op aanvraag verhogen tot het maximumbedrag per kalenderjaar, genoemd in het eerste lid.

Uit de evaluatie van het PAB2 blijkt dat eenderde van de ca. 40 budgethouders niet uitkomt met het toegekende budget voor PAB. Cliënten ondervinden problemen bij het werven en uitbetalen van assistenten, met name als voor het wassen en aankleden enige tijd van de dag 2 assistenten tegelijk nodig zijn. Van belang is dat 24-uurszorg redelijkerwijs mogelijk is, om onveilige situaties te voorkomen.

Door de wijziging van Artikel 5.15a, eerste lid, wordt het maximum pgb opgehoogd met 25%. Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 inwerking, zodat cliënten in het jaar 2020 de persoonlijke assistentie kunnen inkopen die zij dit jaar nodig hebben. Per 1 januari 2021 wordt het PAB weer geïndexeerd. Dit zal geschieden in een volgende wijziging van de Regeling langdurige zorg.”

Beademingstoeslag WLZ voor niet-invasief beademende patiënten met zware zorg verbetert per 1-1-2021

Per 1-1-2021 worden de toeslagen beademingszorg voor de WLZ verdeeld in een toeslag voor invasief/non-invasief laag en een toeslag non-invasief/invasief hoog. Hierdoor zijn de toeslagen beademingszorg in lijn gebracht met de zorgzwaarte zoals die uit de beademingszorgprofielen blijkt en wordt de toeslag voor de groep patiënten met veel zorg gelijk getrokken onafhankelijk van het soort beademing. Het idee is dat dit een voorlopige oplossing is die in elk geval wat lucht geeft.

De NZA gaat een onderzoek laten doen dit najaar naar de kosten van de beademingszorg in de WLZ-instellingen. Waarschijnlijk weten we daar in september meer over. De bedoeling is dat met de uitkomsten van dit onderzoek de hoogte van de toeslagen verder bekeken gaat worden. 

Veel dank aan allen die meegewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen!

Hier vind je de beleidsregels. 

Toeslag beademingszorg

Beademingszorg hoog (Z918a) of (V918a) Beademingszorg laag (Z921a) of (V921a)
Doel: Het doel is voor cliënten met beademing (zowel invasief als non-invasief) te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.
Grondslag en doelgroep: Cliënten met een indicatie voor lg 2 en 4 tot en met 7, vv 4 tot en met 9b en vg 3 tot en met 8. Cliënten die zijn aangewezen op beademing, zowel invasief als non-invasief.
Voorwaarden algemeen: Cliënten met een indicatie voor lg 2 en 4 tot en met 7, vv 4 tot en met 9b en vg 3 tot en met 8; Er is sprake van chronische beademing; Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing; Indien een Wlz-instelling medisch-specialistische beademingszorg levert waarvoor de prestatie Medisch-specialistische beademingszorg in een centrum voor (chronische) beademing bij patiënten met Wlz-indicatie (192141) gedeclareerd wordt, mag de instelling geen toeslag beademingszorg binnen de Wlz declareren.
Voorwaarden beademingszorg laag De cliënten zijn ingedeeld naar profiel 0, 1 of 2 van de Zorgprofielen chronische beademing van de VSCA; Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 6,5 uur per week is.
Voorwaarden beademingszorg hoog De cliënten zijn ingedeeld naar profiel 3 of 4 van de Zorgprofielen chronische beademing van de VSCA; Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 30 uur per week is;