Congres Kinderrevalidatie over 5 jaar?

Op vrijdag 9 maart vindt het JKF/ KFA Congres plaats in het Arminius congres- en debatcenrum te Rotterdam “Waar staan we over 5 jaar in de kinderrevalidatie met…”

Het congres is geaccrediteerd door de VRA (4 punten) en de  NVK (4 punten).  De aanvraag voor accreditatie bij de KNGF is nog in behandeling.

In  goed overleg met vertegenwoordigers van diverse onderzoeks – en opleidingscentra hebben wij getracht u een interessant programma aan te bieden. Er zijn bijdragen door deskundigen  vanuit diverse disciplines. Zie hiertoe de bijlage “Dagprogramma” bij deze mail.

Tevens wordt tijdens dit congres de KFA/JKF prijs van € 50.000 uitgereikt !

Het congres is gratis toegankelijk en wordt gesponsord door Het JKF-Kinderfonds en de Stichting Kinderfonds Adriaan.

Aanmelden via onderstaande link is wel verplicht. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen!

https://www.jkf-kinderfonds.nl/kfa-jkf

09 maart 2018 JKF/KFA Congres en uitreiking KFA/JKF Prijs 2018 in de Arminiuskerk te Rotterdam
WAAR STAAN WE OVER 5 JAAR MET techniek robotarm virtual reality klinische genetica samenwerking patiëntenparticipatie IN DE KINDERREVALIDATIE

Programma

09.30 uur inloop
10.00 uur opening en welkomstwoord door drs. Ellen Hanselaar-van Loevezijn ( directeur JKF-Kinderfonds)
10.10 uur presentatie prof. dr. Jan Willem Gorter (CanChild, McMaster University)
Naar Canadees voorbeeld; samenwerken voor een goede zorg en een betere toekomst voor kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en hun gezinnen!
Kinderrevalidatie(onderzoek) in Nederland en voorbeelden op het gebied van zorg en onderzoek.
10.55 uur presentatie prof. dr. Rob Smeets (Maastricht University)
Samenwerking in onderzoek in de kinderrevalidatie: Wat kunnen we leren van het COAD-project?
In deze presentatie wordt ingaan op de ervaringen bij het opstarten, uitvoeren en implementeren van onderzoek en de daaruit voortvloeiende bevindingen in de kinderrevalidatie
van met name het COAD project; een multicenter studie naar de effectiviteit van thuistrainingsprogramma uitgevoerd door ouders voor kinderen met arm-hand functie problemen
ten gevolge van een cerebrale parese. Tevens wordt een visie geschetst hoe het toekomstig onderzoek binnen de kinderrevalidatie vorm gegeven zou kunnen worden.
Hierbij maakt de spreker ook gebruik van zijn onderzoekservaringen binnen de volwassenrevalidatie. Topics die hierbij aan de orde zullen komen zijn o.a.: samenwerking tussen
behandelaren, instituten, onderzoekers en subsidiegevers rol van verzekeraars, rol van universiteiten, onderzoeksagenda, toepassen van andere onderzoeksdesigns dan de RCT.
11.30 uur discussie met prof. dr. Jan Willem Gorter en prof. dr. Rob Smeets n.a.v. de presentaties
11.45 uur presentatie dr. Joke Geytenbeek (VUMC)
Winnend project KFA prijs 2016 ‘Ontwikkeling en toepassing van de C-BiLLT’
12.00 uur uitreiking KFA/JKF Prijs 2018 door dr. Joke Geytenbeek
12.10 uur lunch
12.45 uur presentatie dr. Ludo van der Pol ( UMCUtrecht)
De behandeling van SMA net Spinraza
nieuwe vooruitzichten, nieuwe dilemma’s
13.10 uur presentatie dr. Imelda de Groot (RadboudUMC)
Autonomie met robotica
Kinderen met beperkingen al dan niet door een progressieve aandoening willen liefst dezelfde activiteiten verrichten als leeftijdsgenoten.
Robotica biedt mogelijkheden maar is nog onvoldoende individueel toegesneden waardoor het gebruik momenteel achterblijft. Geschetst zal worden
hoe er in samenwerking met technische universiteiten gewerkt wordt aan de ontwikkeling van meer individueel toepasbare robotica. Aanvankelijk is
dit gestart met de ontwikkeling van een arm-exoskelet maar inmiddels lopen er ook projecten op een dynamische rompondersteuning, dynamische
hoofdondersteuning en wordt gestart met de ontwikkeling van een ultralicht been exoskelet met de bedoeling dat alles gecombineerd zal worden in
“wearable robotics”. Er zal worden stil gestaan bij wat we geleerd hebben tot nu toe uit deze projecten: vermeerderd inzicht in ziektebeelden,
inzicht in aansturingsmogelijkheden van robotica en praktijk testen.
13.35 uur discussie met dr. Ludo van der Pol en dr. Imelda de Groot n.a.v. de presentaties
13.50 uur presentatie prof. dr. Hans Rietman (RR & D)
Technologie en kinderrevalidatie, een goede combinatie?
Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen ten behoeve van revalidatie. Dit kunnen robotische devices zijn maar ook gaming en virtual reality toepassingen.
Wat kan nu de waarde zijn van deze nieuwe technologieen voor de kinderrevalidatie. Wat zijn bijvoorbeeld stimulerende factoren voor de toepassingen en wat zijn de drempels.
Gelden voor de kinderrevalidatie dezelfde regels voor implementatie dan voor volwassen revalidatie. Binnen deze presentatie worden voorbeelden gegeven van robotische
hulpmiddelen en virtual reality toepassingen maar tevens wordt de waarde hiervan kritisch beschouwt met betrekking tot kinderrevalidatie.
14.15 uur presentatie dr. Marjolein van der Krogt (VUMC)
Virtual Reality in de kinderrevalidatie: de nieuwe realiteit?
De technologie ontwikkelt zich snel en daarmee ook de mogelijkheden voor toepassing hiervan in de kinderrevalidatie. Eén van deze nieuwe technieken is het gebruik van virtual
reality zoals toegepast in het Gait Real-time Analysis Interactive Lab (GRAIL). In verschillende centra in Nederland kunnen kinderen al trainen op de GRAIL en vinden er loopanalyses
plaats. Is dit de nieuwe realiteit in de kinderrevalidatie? Wat zijn de voor- en nadelen van loopanalyse en looptraining op de GRAIL en waar staan we over vijf jaar?
14.40 uur discussie met prof. dr. Hans Rietman en dr. Marjolein van der Krogt n.a.v. de presentaties
14.55 uur pauze
15.25 uur presentatie dr. Beerend Hierck (LUMC)
LUMC ontwikkelt de eerste Hololens applicatie
Mixed Reality in het hoger onderwijs
15.50 uur discussie o.l.v. dr. Duco Steenbeek (LUMC)
16.00 uur afsluiting en gelegenheid tot napraten onder het genot van en hapje en een drankje.