Archief voor categorie: Geen categorie

Minister De Jonge op werkbezoek kinderhospice Binnenveld in Barneveld

Kindzorg hoort zorg rondom kind en gezin te zijn

‘Het is ontzettend belangrijk dat we zieke kinderen en hun familie zoveel mogelijk ontlasten en helpen door goede organisatie, begeleiding en liefdevolle zorg op de juiste plek. Dat kan alleen door samenwerking.’ Dit zegt minister Hugo de Jonge van VWS over het Medische Kindzorgsysteem (MKS) bij het werkbezoek op 9 juli 2018 aan het kinderhospice Binnenveld in Barneveld. De Jonge is naar Binnenveld in Barneveld gekomen om daar te praten over de knelpunten binnen de kindzorg en welke oplossingen mogelijk zijn.

MeerJarenAgenda

De partners die bij kindzorg zijn betrokken hebben de Vooruitblik Meerjarenagenda 2019-2023 aan hem gepresenteerd. Hierin zijn de ambities voor de komende 5 jaar neergelegd. De eerste stappen naar integrale transmurale kindzorg zijn met het MKS al gezet. Het doel is om gezamenlijk toe te werken naar optimale ketenzorg aan zieke kinderen: van het ziekenhuis naar de eigen omgeving. Bijlage bij deze meerjarenagenda is de Rapportage patient journeys kinderpalliatieve zorg van de Stichting PAL Kinderpalliatieve expertise. Van gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft, is beschreven hoe de zorg eruitziet en welke barrières ouders tegenkomen bij het regelen van de zorg. Het blijkt dat verschillende zorgwetten en niet op elkaar afgestemde bekostiging de grootste knelpunten vormen. Hoe de implementatie van de integrale zorg aan zieke kinderen in de komende periode vorm krijgt, is verder uitgewerkt in de Routemap om te komen tot integrale zorg voor zieke kinderen. De minister heeft beloofd de plannen goed door te nemen: ‘Wetten geven geen zorg, mensen doen dat. Het is goed om te zien en te horen dat er al veel gebeurt om de zorg aan kinderen te verbeteren. Ik ben blij dat nu een gezamenlijke meerjarenagenda is opgesteld. Dat geeft richting en houvast.’

Zorg volgt kind

Bij zorg wordt de focus vaak gelegd op aandoeningen en behandelingen. Kinderen willen vooral kind zijn en dingen doen waar andere kinderen ook mee bezig zijn, het liefst in de eigen omgeving. Dat betekent dat de zorg het kind én het gezin moet volgen: in het ziekenhuis én daarbuiten. Als duidelijk wordt dat een kind buiten het ziekenhuis nog zorg nodig gaat hebben, moet er in het ziekenhuis al vroeg worden nagedacht over het vervolg van de zorg voor de kinderleefdomeinen medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Kinderen en ouders geven aan welke zorg en ondersteuning zij nodig denken te hebben. Zij moeten daar ook de regie in kunnen hebben.

Integrale aansluitende zorg

Met het MKS wordt in vier fasen toegewerkt naar passende integrale zorg die aansluit bij de zorg in het ziekenhuis. Ouders en kind vullen, met begeleiding van een professional, de hulpbehoeftescan in. Op basis daarvan komt een overkoepelend zorgplan tot stand: voor thuis, op school en op alle plekken waar het kind zich bevindt en mogelijk ook weer terug in het ziekenhuis. Hierin staat precies beschreven wie welke zorg verleend, wat de voortgang is en wie waar verantwoordelijk voor is. Van daaruit wordt ook de vertaling gemaakt naar de bekostiging. De overdracht naar de organisaties die thuis de zorg verlenen, gebeurt in het ziekenhuis. Zo kan er daadwerkelijk transmurale ketenzorg ontstaan. Verandert de situatie van het kind en het gezin, dan veranderen de zorg én het zorgplan mee. Het kind en het gezin worden integraal bekeken: voor het hele gezin is er één plan en het is duidelijk wie wat betaalt.

Ontwikkelen

Hester Rippen, voorzitter MKS Programma: ‘Het is noodzakelijk dat iedereen die te maken krijgt met de zorg voor zieke kinderen ook echt het kind en gezin als uitgangspunt neemt. Nu wordt nog te vaak uitgegaan van de plek waar zorg wordt gegeven. Die schotten moeten weg. In het belang van het kind moet er niet te veel en niet te weinig zorg zijn: alles afgestemd op de behoefte van kind en gezin. Het doel moet zijn dat elk kind zich gewoon kan ontwikkelen, ondanks de ziekte.’

Kwaliteitsimpuls

In het najaar wordt de verpleegkundige kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’ gepubliceerd. Deze standaard is het resultaat van samenwerking van alle veldpartijen en beschrijft wat goede (verpleegkundige) zorg is. De kwaliteitsstandaard moet (kinder-)verpleegkundigen ondersteunen en ouders en kinderen informeren over wat zij mogen verwachten. Daarnaast is de standaard nuttig voor alle professionals die te maken hebben kindzorg thuis: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Meer weten over het MKS en integrale transmurale kindzorg: ga naar www.hetmedischekindzorgsysteem.nl of mail naar info@mksprogramma.nl.

 

 

Dank voor het invullen van de enquête Chronische Beademing

Velen van u hebben de enquete ingevuld. Wij kregen meer dan 330 ingevulde vragenlijsten retour!!

Doel is om uw ervaringen en de knelpunten in de zorg rondom chronische beademing te inventariseren. Die inventarisatie is de start voor de nieuwe Kwaliteitsstandaard Chronische Beademing voor volwassenen, een update van de Veldnorm 1.0 Chronische Beademing, bedoeld om de zorg voor beademde patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard is een groot project, we verwachten deze eind 2020 op een Symposium te kunnen presenteren.

Onze grote dank!

 

 

Vernieuwd onderwijsprogramma chronische beademing nu on-line beschikbaar!

Door de vier Centra voor Thuisbeademing is een on-line scholingsprogramma ontwikkeld over chronische beademing, de apparatuur en wat er verder allemaal komt kijken bij chronische beademing. Dit programma geeft in verschillende e-modules een theoretische basis voor patiënten, mantelzorgers en professionals. De praktische vaardigheden moeten daarna in de praktijk onder deskundige begeleiding worden aangeleerd, het zogenaamde blended-learning. Die trainingen voldoen aan de eisen voor professionals die BIG-geregistreerd zijn. Ook zijn er trainingen voor personen die gekwalificeerd moeten zijn in verband met een PGB. Op de website vindt u de cursussen en cursusdata en kunt u inschrijven voor de trainingen. De on-linemodules zijn kosteloos te volgen.  Betaling is pas aan de orde wanneer u na de e-modules  een vaardigheidstraining volgt en getoetst wordt, zodat u aan het einde van de leerroute een verklaring van bekwaamheid of certificaat kunt ontvangen.

CTB-jubileumcongres groot succes

Op 6 april werd het CTB-jubileum congres gehouden. Het congres werd druk bezocht en was een groot succes. De VSCA werd verblijd met een cheque van €15.000. Die zal besteed worden aan de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Chronische Beademing. De pdf’s van de sheets van de volgende lezingen zijn beschikbaar:

Veldnorm-chronische-beademing-een-terugblik-Michael-Gaytant

Beademing-verandert-het-patientenperspectief-Marcel-Timmen

De-toekomst-van-de-thuisbeademing-Peter-Wijkstra

W.1-De-beademde-patient-in-de-revalidatiegeneeskunde-Robert-Pangalila-en-Esther-Kruitwagen

W.2-Sputummobiliserende-technieken-Erik-Hulzebos-en-Bart-Bartels

W.3-De-rol-van-de-algemeen-kinderarts-bij-beademde-kinderen-Linda-Corel-en-Willemien-de-Weerd

W.4-Non-invasieve-beademing-Ad-van-Terheijden-en-Henk-Jan-Wesselink

Presentatie verschil volwassenen en kind- Trudi Taat en Hans van der Aa

W.6-Waarom-horen-nieuwe-doelgroepen-bij-het-CTB-Peter-Wijkstra

W.6-Waarom-horen-nieuwe-doelgroepen-bij-het-CTB-Nicolle-Cobben

W.8-Topics-2018-Anda-Hazenberg-en-Ries-van-den-Biggelaar

 

 

 

Complexe zorg voor kinderen vraagt om flexibiliteit

Laura Verwey, verpleegkundig specialist en bestuurslid van de VSCA schreef een blog over een van de zaken waar zij in de zorg voor kinderen regelmatig tegenaan loopt. Het is de bedoeling dat thuis zorg op maat gegeven wordt, maar de situatie van kinderen die beademend worden en de omstandigheden in hun gezin veranderen nogal eens.

 

Op weg naar gezinsgerichte kindzorg: Brussensymposium 29 maart 13.30-17 uur Utrecht

Brussen zijn de broers en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft. Als een gezin te maken krijgt met langdurige ziekte en zorg, is de focus van de zorgverleners en van het gezin zelf primair gericht op het zieke gezinslid. In gezinsgerichte zorg worden de ouders steeds meer betrokken bij de behandeling en ziekenhuisopname van een (chronisch) ziek kind. De brussen worden vaak nog steeds niet écht gezien door zorgverleners. De brussen behoren tot het systeem van het zieke kind en kunnen een grote invloed hebben op het welzijn van het zieke kind. Uit onderzoek blijkt dat brussen risico lopen op overbelasting en problemen op latere leeftijd. Belangrijk dat dus ook deze groep (meer) betrokken wordt.

Samen met brussen, ouders en opgedane kennis in een door ons uitgevoerd project willen wij je graag meenemen in het belang van het meer betrekken van brussen! Kom je luisteren & delen & leren & meepraten op dit middagsymposium in Utrecht?

Er zijn 3 accreditatiepunten toegekend aan deze middag voor kinder-, jeugd-, wijkverpleegkundige en scholing SPV en Verzorgers Verstandelijke gehandicapten.

Uitgebreide informatie, programma en inschrijving:

http://kindenzorg.nl/brussensymposium-donderdagmiddag-29-maart-13-30-17-00-utrecht/

Kindzorg Zonder Muren 12 juni Papendal Jubileum symposium NVK

Op 12 juni vindt het Jubileumsymposium ‘Kindzorg zonder Muren’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde plaats over transmurale kindergeneeskundige zorg . Voor het programma zie de Folder NVK jubileum Eindsymposium 12-06-2018

Het programma is interactief, gaat dwars door de gebruikelijke lijnen heen, is vakoverstijgend, kent ruime ouderparticipatie en schetst de zorg van morgen. Aanmelden en praktische informatie via https://www.nvk.nl/congres2018/

 

 

 

 

Webcast over beademing

Op 12 februari 2018 vond een webcast plaats over beademing. Hierin gaf professor Peter Wijkstra antwoord op een groot aantal vragen over beademing van gebruikers.

In de tweede webcast van 16 februari 2018 worden de vragen beantwoord door professor Wijkstra die tijdens de webcast op 12 januari 2018 niet zijn beantwoord.

 

 

Symposium 25 jaar Thuisbeademing 6 april Reehorst Ede

Thuisbeademing bestaat inmiddels 25 jaar! Op 6 april vindt in de Reehorst te Ede een symposium plaats voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en overige professionals betrokken bij thuisbeademing.

Voor programma en inschrijving

http://www.congressenmetzorg.nl/congres/25jaarthuisbeademing/

 

 

Congres Kinderrevalidatie over 5 jaar?

Op vrijdag 9 maart vindt het JKF/ KFA Congres plaats in het Arminius congres- en debatcenrum te Rotterdam “Waar staan we over 5 jaar in de kinderrevalidatie met…”

Het congres is geaccrediteerd door de VRA (4 punten) en de  NVK (4 punten).  De aanvraag voor accreditatie bij de KNGF is nog in behandeling.

In  goed overleg met vertegenwoordigers van diverse onderzoeks – en opleidingscentra hebben wij getracht u een interessant programma aan te bieden. Er zijn bijdragen door deskundigen  vanuit diverse disciplines. Zie hiertoe de bijlage “Dagprogramma” bij deze mail.

Tevens wordt tijdens dit congres de KFA/JKF prijs van € 50.000 uitgereikt !

Het congres is gratis toegankelijk en wordt gesponsord door Het JKF-Kinderfonds en de Stichting Kinderfonds Adriaan.

Aanmelden via onderstaande link is wel verplicht. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen!

https://www.jkf-kinderfonds.nl/kfa-jkf

09 maart 2018 JKF/KFA Congres en uitreiking KFA/JKF Prijs 2018 in de Arminiuskerk te Rotterdam
WAAR STAAN WE OVER 5 JAAR MET techniek robotarm virtual reality klinische genetica samenwerking patiëntenparticipatie IN DE KINDERREVALIDATIE

Programma

09.30 uur inloop
10.00 uur opening en welkomstwoord door drs. Ellen Hanselaar-van Loevezijn ( directeur JKF-Kinderfonds)
10.10 uur presentatie prof. dr. Jan Willem Gorter (CanChild, McMaster University)
Naar Canadees voorbeeld; samenwerken voor een goede zorg en een betere toekomst voor kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en hun gezinnen!
Kinderrevalidatie(onderzoek) in Nederland en voorbeelden op het gebied van zorg en onderzoek.
10.55 uur presentatie prof. dr. Rob Smeets (Maastricht University)
Samenwerking in onderzoek in de kinderrevalidatie: Wat kunnen we leren van het COAD-project?
In deze presentatie wordt ingaan op de ervaringen bij het opstarten, uitvoeren en implementeren van onderzoek en de daaruit voortvloeiende bevindingen in de kinderrevalidatie
van met name het COAD project; een multicenter studie naar de effectiviteit van thuistrainingsprogramma uitgevoerd door ouders voor kinderen met arm-hand functie problemen
ten gevolge van een cerebrale parese. Tevens wordt een visie geschetst hoe het toekomstig onderzoek binnen de kinderrevalidatie vorm gegeven zou kunnen worden.
Hierbij maakt de spreker ook gebruik van zijn onderzoekservaringen binnen de volwassenrevalidatie. Topics die hierbij aan de orde zullen komen zijn o.a.: samenwerking tussen
behandelaren, instituten, onderzoekers en subsidiegevers rol van verzekeraars, rol van universiteiten, onderzoeksagenda, toepassen van andere onderzoeksdesigns dan de RCT.
11.30 uur discussie met prof. dr. Jan Willem Gorter en prof. dr. Rob Smeets n.a.v. de presentaties
11.45 uur presentatie dr. Joke Geytenbeek (VUMC)
Winnend project KFA prijs 2016 ‘Ontwikkeling en toepassing van de C-BiLLT’
12.00 uur uitreiking KFA/JKF Prijs 2018 door dr. Joke Geytenbeek
12.10 uur lunch
12.45 uur presentatie dr. Ludo van der Pol ( UMCUtrecht)
De behandeling van SMA net Spinraza
nieuwe vooruitzichten, nieuwe dilemma’s
13.10 uur presentatie dr. Imelda de Groot (RadboudUMC)
Autonomie met robotica
Kinderen met beperkingen al dan niet door een progressieve aandoening willen liefst dezelfde activiteiten verrichten als leeftijdsgenoten.
Robotica biedt mogelijkheden maar is nog onvoldoende individueel toegesneden waardoor het gebruik momenteel achterblijft. Geschetst zal worden
hoe er in samenwerking met technische universiteiten gewerkt wordt aan de ontwikkeling van meer individueel toepasbare robotica. Aanvankelijk is
dit gestart met de ontwikkeling van een arm-exoskelet maar inmiddels lopen er ook projecten op een dynamische rompondersteuning, dynamische
hoofdondersteuning en wordt gestart met de ontwikkeling van een ultralicht been exoskelet met de bedoeling dat alles gecombineerd zal worden in
“wearable robotics”. Er zal worden stil gestaan bij wat we geleerd hebben tot nu toe uit deze projecten: vermeerderd inzicht in ziektebeelden,
inzicht in aansturingsmogelijkheden van robotica en praktijk testen.
13.35 uur discussie met dr. Ludo van der Pol en dr. Imelda de Groot n.a.v. de presentaties
13.50 uur presentatie prof. dr. Hans Rietman (RR & D)
Technologie en kinderrevalidatie, een goede combinatie?
Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen ten behoeve van revalidatie. Dit kunnen robotische devices zijn maar ook gaming en virtual reality toepassingen.
Wat kan nu de waarde zijn van deze nieuwe technologieen voor de kinderrevalidatie. Wat zijn bijvoorbeeld stimulerende factoren voor de toepassingen en wat zijn de drempels.
Gelden voor de kinderrevalidatie dezelfde regels voor implementatie dan voor volwassen revalidatie. Binnen deze presentatie worden voorbeelden gegeven van robotische
hulpmiddelen en virtual reality toepassingen maar tevens wordt de waarde hiervan kritisch beschouwt met betrekking tot kinderrevalidatie.
14.15 uur presentatie dr. Marjolein van der Krogt (VUMC)
Virtual Reality in de kinderrevalidatie: de nieuwe realiteit?
De technologie ontwikkelt zich snel en daarmee ook de mogelijkheden voor toepassing hiervan in de kinderrevalidatie. Eén van deze nieuwe technieken is het gebruik van virtual
reality zoals toegepast in het Gait Real-time Analysis Interactive Lab (GRAIL). In verschillende centra in Nederland kunnen kinderen al trainen op de GRAIL en vinden er loopanalyses
plaats. Is dit de nieuwe realiteit in de kinderrevalidatie? Wat zijn de voor- en nadelen van loopanalyse en looptraining op de GRAIL en waar staan we over vijf jaar?
14.40 uur discussie met prof. dr. Hans Rietman en dr. Marjolein van der Krogt n.a.v. de presentaties
14.55 uur pauze
15.25 uur presentatie dr. Beerend Hierck (LUMC)
LUMC ontwikkelt de eerste Hololens applicatie
Mixed Reality in het hoger onderwijs
15.50 uur discussie o.l.v. dr. Duco Steenbeek (LUMC)
16.00 uur afsluiting en gelegenheid tot napraten onder het genot van en hapje en een drankje.

© Copyright - VSCA