Nieuwe wetgeving en beademing

Per 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Cliënten met beademing krijgen hun benodigde zorg dan uit de Wet Langdurige Zorg of uit de Zorgverzekeringswet (ZvW), dit laatste vaak in combinatie met de WMO. Op dit moment worden nog veel kleine maar belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht in de regelgeving. Hieronder een overzicht van belangrijke punten voor cliënten met beademing.

1. Volwassenen met een AWBZ indicatie van meer dan 24 uur zorg per week of/en een indicatie voor permanent toezicht in verband met beademing gaan automatisch over naar de WLZ. Met een indicatie lopend tot op of na 31-12-2015 houden zij hun oude rechten tot eind 2015. Voor deze groep verandert er dus in 2015 niets, tenzij door verergering een nieuwe indicatie noodzakelijk is.

2a. Wie van de AWBZ overgaat naar de ZvW (NB dat zijn ook de kinderen die veel zorg nodig hebben) en een indicatie heeft die doorloopt tot of tot na 31-12-2015 houdt wel de oude indicatie, maar het kan zijn dat na 1 mei 2015 de tarieven in de ZvW veranderen.
2b. Het tarief voor mantelzorgers staat nog niet vast. Tot 1 mei blijft het tarief gelijk aan het tarief in 2014. Een ander deel van de zorg komt voor deze groep vanuit de WMO. De gemeente, die de WMO uitvoert, kan tarieven en de vorm waarin de hulp gegeven wordt veranderen, maar zal meestal een overgangsperiode daarvoor inlassen. Die periode kan per gemeente verschillen, de gemeente informeert u daarover.
2c. Let op: Kinderen die 18 jaar worden en veel zorg en/of permanent toezicht nodig hebben zullen van de ZvW terug gaan naar de WLZ. Er wordt nog overlegd hoe dit probleemloos kan verlopen voor die kinderen die al 18 jaar worden in 2015.

3. Er is geregeld dat ook het PGB van de ZvW kan worden uitbetaald via SVB met het ‘trekkingsrecht’. Het ministerie betaalt de kosten van deze SVB-administratie en het doorbetalen bij ziekte van de PGB’ers. Zie verder www.svb.nl

4. Wie in een Fokuswoning woont en beademd wordt gaat over naar de WLZ. Belangrijk is om u voor 31 december 2014 te melden bij het steunpunt als u denkt daarvoor in aanmerking te komen. Zie telefoonnummer en e-mailadres. De overgang naar de WLZ voor deze groep is onder meer noodzakelijk omdat de beloofde opslag voor huishoudelijke verzorging alleen via de WLZ kan lopen, want een PGB op grond van de WMO kan niet samenlopen met een PGB op grond van de WLZ. Naast het huishoudelijk deel van ruim 3000 euro dat in de WLZ is geregeld zal het PGB voor cliënten met beademing worden verhoogd met een toeslag van € 3357 per jaar.

5. Wie bij vergelijking van zorgverzekeraars denkt te moeten veranderen van verzekeraar kan in principe alle hulpmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt behouden. De tarieven van verzekeraars voor verpleging en verzorging blijken te verschillen. In het overgangsjaar 2015 is dat misschien nog niet merkbaar, maar het is belangrijk dit mee te nemen bij een vergelijking.

Wisselen van zorgverzekeraar kan overigens ieder jaar. Wel is het dan erg belangrijk om te letten op eventuele voorwaarden voor acceptatie in aanvullende verzekeringen.

Voor meldingen, vragen of bij twijfel: Steunpunt WLZ-overgangsrecht Iederin/Per Saldo Tel: 030 7897878 op werkdagen van 10 tot 17.00 uur. Telefonisch contact kan niet op 31 december, wel per e-mail!!!

e-mail wlz-overgangsrecht@iederin.nl

Informatiepunt overgangsrecht WLZ voor mensen zonder ZZP

Veel mensen met thuisbeademing wonen thuis en hebben 24-uurszorg in nabijheid of toezicht nodig. Dit gebeurt vaak op basis van een indicatie van zorg in functies en klassen en niet op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP)-indicatie. De WLZ regelt de overgang van AWBZ naar WLZ bij een hoog ZZP, maar niet automatisch voor mensen met zorg in functies en klassen.  Als u dat heeft en aan bepaalde criteria voldoet (zoals een indicatie individueel verpleegkundig toezicht of meer dan 25 uur per week zorg) is het de bedoeling dat u een brief gekregen heeft van het CIZ, waarin u zich kunt aanmelden voor 15 november 2014 voor de overgangsregeling WLZ. Er is een speciaal informatiepunt van Per Saldo en Ieder(in) ingesteld. Daar kunt u terecht met vragen over de brief, de afweging wat te doen in uw situatie, of wanneer u denkt ten onrechte geen brief gekregen te hebben. Het telefoonnummer, e-mailadres, meer informatie over deze speciale overgangsregeling en de veranderingen in de zorg vind u hier.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Eerste Kamer is druk bezig met de behandeling van de WLZ. Als VSCA hebben we een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten van belang voor gebruikers van ademhalingsondersteuning, onder meer respijtzorg, de inhoud van „begeleiding”, het onderhoud van hulpmiddelen bij de overgang naar andere wetgeving.

WLZ aangenomen in de Tweede Kamer, veel vragen over veranderende regelgeving

De Wet Langdurige Zorg moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer, maar het lijkt er op dat hij per 1 januari 2015 ingaat. Staatssecretaris van Rijn geeft in een brief aan de Tweede Kamer van 9 september aan, dat er een brief gestuurd gaat worden naar onder meer de groep mensen met thuisbeademing, die een ´extramurale AWBZ-indicatie hebben en een WLZ-profiel’. Dit zullen meestal mensen zijn die thuis wonen en veel zorg nodig hebben, die uitgedrukt wordt in functies en klassen en niet in een hoog zzp. In deze brief wordt hun overgangsrecht in de komende tijd tot 1-1-2016 beschreven.

De verwachting is dat deze brief uiterlijk half oktober uitgaat. Intussen merken we dat veel thuisbeademingscliënten al problemen voorzien. U kunt ze hier melden, zodat wij ze onder de aandacht van het Ministerie van VWS kunnen brengen. We reageren in elk geval op uw mail.

Rapport:‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’

Maandag 22 september is het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ overhandigd aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Het rapport is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland (KKN).

In 2015 start de Herziening Langdurige Zorg (HLZ) waarbij de zorg die nu nog uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt bekostigd, overgaat naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet. Dit is het moment om (ernstig) zieke kinderen de absoluut centrale positie te geven waar zij recht op hebben. Het rapport beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. Hiertoe wordt in het rapport het ‘Medische Kindzorgsysteem’ geïntroduceerd en uiteengezet. Concrete handvatten voor de inrichting van deze zorg worden aangereikt en ook voorwaarden met betrekking tot bekostiging worden gesteld.

Het rapport richt zich op de periode vanaf 1 januari 2016 en partijen hebben de ambitie om het Medische Kindzorgsysteem op die datum volledig te hebben uitgewerkt en te hebben geïmplementeerd. Het rapport vormt dan ook het vertrekpunt voor de implementatiefase.

Klik hier voor het rapport.