Nieuwe wetgeving en beademing

Per 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Cliënten met beademing krijgen hun benodigde zorg dan uit de Wet Langdurige Zorg of uit de Zorgverzekeringswet (ZvW), dit laatste vaak in combinatie met de WMO. Op dit moment worden nog veel kleine maar belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht in de regelgeving. Hieronder een overzicht van belangrijke punten voor cliënten met beademing.

1. Volwassenen met een AWBZ indicatie van meer dan 24 uur zorg per week of/en een indicatie voor permanent toezicht in verband met beademing gaan automatisch over naar de WLZ. Met een indicatie lopend tot op of na 31-12-2015 houden zij hun oude rechten tot eind 2015. Voor deze groep verandert er dus in 2015 niets, tenzij door verergering een nieuwe indicatie noodzakelijk is.

2a. Wie van de AWBZ overgaat naar de ZvW (NB dat zijn ook de kinderen die veel zorg nodig hebben) en een indicatie heeft die doorloopt tot of tot na 31-12-2015 houdt wel de oude indicatie, maar het kan zijn dat na 1 mei 2015 de tarieven in de ZvW veranderen.
2b. Het tarief voor mantelzorgers staat nog niet vast. Tot 1 mei blijft het tarief gelijk aan het tarief in 2014. Een ander deel van de zorg komt voor deze groep vanuit de WMO. De gemeente, die de WMO uitvoert, kan tarieven en de vorm waarin de hulp gegeven wordt veranderen, maar zal meestal een overgangsperiode daarvoor inlassen. Die periode kan per gemeente verschillen, de gemeente informeert u daarover.
2c. Let op: Kinderen die 18 jaar worden en veel zorg en/of permanent toezicht nodig hebben zullen van de ZvW terug gaan naar de WLZ. Er wordt nog overlegd hoe dit probleemloos kan verlopen voor die kinderen die al 18 jaar worden in 2015.

3. Er is geregeld dat ook het PGB van de ZvW kan worden uitbetaald via SVB met het ‘trekkingsrecht’. Het ministerie betaalt de kosten van deze SVB-administratie en het doorbetalen bij ziekte van de PGB’ers. Zie verder www.svb.nl

4. Wie in een Fokuswoning woont en beademd wordt gaat over naar de WLZ. Belangrijk is om u voor 31 december 2014 te melden bij het steunpunt als u denkt daarvoor in aanmerking te komen. Zie telefoonnummer en e-mailadres. De overgang naar de WLZ voor deze groep is onder meer noodzakelijk omdat de beloofde opslag voor huishoudelijke verzorging alleen via de WLZ kan lopen, want een PGB op grond van de WMO kan niet samenlopen met een PGB op grond van de WLZ. Naast het huishoudelijk deel van ruim 3000 euro dat in de WLZ is geregeld zal het PGB voor cliënten met beademing worden verhoogd met een toeslag van € 3357 per jaar.

5. Wie bij vergelijking van zorgverzekeraars denkt te moeten veranderen van verzekeraar kan in principe alle hulpmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt behouden. De tarieven van verzekeraars voor verpleging en verzorging blijken te verschillen. In het overgangsjaar 2015 is dat misschien nog niet merkbaar, maar het is belangrijk dit mee te nemen bij een vergelijking.

Wisselen van zorgverzekeraar kan overigens ieder jaar. Wel is het dan erg belangrijk om te letten op eventuele voorwaarden voor acceptatie in aanvullende verzekeringen.

Voor meldingen, vragen of bij twijfel: Steunpunt WLZ-overgangsrecht Iederin/Per Saldo Tel: 030 7897878 op werkdagen van 10 tot 17.00 uur. Telefonisch contact kan niet op 31 december, wel per e-mail!!!

e-mail wlz-overgangsrecht@iederin.nl