Nieuwe website om de zorg voor ernstig zieke kinderen duidelijker en beter te maken

Op de nieuwe website vindt u informatie over het Medisch Kindzorgsysteem (MKS).

Zorg: zo nodig, waar nodig.  
Steeds meer (ernstig) zieke kinderen en jongeren krijgen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. In de thuissituatie, op een verpleegkundig kinderdagverblijf of in een verpleegkundig kinderzorghuis (voorheen: kinderhospice). Uit de praktijk blijkt dat die zorg vaak niet goed is geregeld of op elkaar is afgestemd. Het kind en gezin stonden niet centraal en hadden weinig tot geen eigen regie. Met als gevolg dat het kind en gezin veelal niet de juiste zorg krijgen, onvoldoende zorg krijgen of dit soms helemaal niet krijgen. Dit heeft veel impact op het functioneren van het kind en gezin.

Voor kinderen en jongeren (0-17 jaar)
Het MKS is een instrument voor het indiceren, regelen, organiseren en uitvoeren van de zorg rond het zieke kind of de jongere (0-17 jaar). Zo nodig, waar nodig. Deze kinderen hebben een somatische (lichamelijke) aandoening en staan onder de eindverantwoordelijkheid van een kinderarts of een andere medisch (kinder)specialist.

Goede afstemming tussen zorgprofessionals en ouders
Goede zorg buiten het ziekenhuis vergt een zorgvuldige afstemming tussen alle betrokkenen: betaalde aanbieders van zorg en het kind en ouders. Het MKS bestaat daarom uit 4 fases. Stappen die alle betrokkenen dienen te doorlopen om de zorg buiten het ziekenhuis goed te regelen én goed te houden. Het gaat om:
1. ‘Verwijsboom buiten het ziekenhuis’ (bepalen onder welk wetgeving de zorg valt)
2. Hulpbehoeftescan (het in kaart brengen van de behoeften van het kind en gezin)
3. Zorgplan kind & gezin (laten meebewegen met de veranderende behoeften van het kind en gezin)
4. Afsluiten zorgplan kind & gezin (het vervolgtraject inzichtelijk maken)

Het doel: de best mogelijke kwaliteit van zorg
In alle bovengenoemde fases staan de belangen van het kind en gezin voorop. Met als doel geen gat tussen zorg in het ziekenhuis of elders. Hoogstaand, doelmatig en duurzaam. Zodat het kind de best mogelijke zorg krijgt. En wel zo dat het kind en gezin zo normaal mogelijk kunnen functioneren.

Samenwerkingsverband
Het MSK programma loopt van [8 juli 2015] tot (voorlopig) [31 december 2016] en is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zeven partners: penvoerder Stichting Kind en Ziekenhuis, V&VN Kinderverpleegkunde, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis (BMKT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise en Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA).